Regulamin

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego pracowniafio.pl (dalej zwany: „Sklepem”) i sprzedawcą oferowanych w nim artykułów jest Mariusz Maczuga prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Bled Mariusz Maczuga z siedzibą w Czeladzi, ul. Szpitalna 30 B/3, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej gminy Wojkowice pod numerem 000083573/2012, NIP: 625 123 89 95, REGON: 273300532, (dalej zwany: „Sprzedającym”).

 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93) i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 4. Informacje dotyczące artykułów dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 5. „Kupujący” oznacza osobę nabywającą artykuły od Sprzedającego, która może korzystać z konta Kupującego.

 6. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, akceptuje jego postanowienia i wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celach związanych z realizacją zamówienia oraz do celów promocji i reklamy działalności Sklepu. Wyżej wymienione oświadczenie Klient składa poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji w Sklepie lub na formularzu zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 2. Asortyment Sklepu

 1. W ofercie handlowej znajduje się odzież, torby.

 2. Sprzedający stwarza również możliwość indywidualnych projektów na specjalne życzenie Klienta.

 3. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Zamówienie składane przez Kupującego może dotyczyć jedynie artykułów wymienionych w aktualnym katalogu dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Składając zamówienie Kupujący dokładnie określa rodzaj, nazwę i cenę katalogową artykułu oraz podaje jego numer katalogowy. Zamówienie zostanie zrealizowane przez Sklep jedynie wówczas, gdy produkt objęty zamówieniem jest dostępny w magazynie. W przypadku, gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej. Od decyzji Kupującego będzie wówczas zależało, czy zamówienie ma zostać anulowane, czy też skompletowane z innym towarem.

 5. Ceny artykułów dostępnych w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen określonych w katalogu oraz prawo wycofania niektórych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn. W przypadku zmiany ceny po złożeniu zamówienia, Sklep poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego nowej ceny, zamówienie uważane jest za anulowane.

 6. Ceny projektów indywidualnych tworzonych na specjalne zamówienie Klienta, uzgadniane są na podstawie wyceny materiałów i nakładu pracy i wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 7. Zdjęcia artykułów zamieszczonych na stronie Sklepu zrobione zostały z należytą starannością, tak aby jak najrzetelniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd produktów. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.

 

§ 3. Zamówienia

 1. Zakupy w Sklepie internetowym https://pracowniafio.pl/ dokonywane są na podstawie prawidłowo wypełnionego i przesłanego Sprzedającemu formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

 2. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą mailową, pisząc na adres: info@fio.moda, jedynie do momentu wpłaty kwoty podanej w zamówieniu. Wycofane w ten sposób zamówienie nie podlega realizacji.

 3. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione uznane będą formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego (lub zawierające nieprawidłowy), ilości oraz modelu zamówionego towaru lub nie zawierające adresu, pod który Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar. Sprzedający poinformuje Kupującego o odrzuceniu formularza zamówienia.

 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Kupującego i otrzymanego przez Sprzedającego formularza zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego.

 5. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w szczególności, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do poprawności danych podanych w formularzu zamówienia.

 6. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów Regulaminu otrzymane przez Sklep zamówienie, zostanie potwierdzone przez Sprzedającego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 7. Dokonanie przez Sprzedającego potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 6 powyżej, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 8. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 6 powyżej trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

 9. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w szczególności w § 3 ust. 5, w ciągu 5 dni zostaje ono skasowane.

 

§ 4. Promocje i kody rabatowe

 1. „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na stronie internetowej Sklepu powoduje udzielenie Kupującemu rabatu na zasadach określonych poniżej.

 2. Sprzedający może generować Kody Rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody Rabatowe generowane przez Sprzedającego mogą być wykorzystywane jedynie w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany generować Kody Rabatowe jedynie w celach promocyjnych; Sprzedający zobowiązuje się do niepobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu wygenerowania Kodu Rabatowego.

 3. Kody Rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości otrzymywanej przez Kupującego wraz z Kodem Rabatowym. Skorzystanie z Kodu Rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny o odpowiedni odsetek (procent, kwotę), zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z Kodem Rabatowym. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.

 

§ 5. Dostawa Towaru

 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest na terenie całego obszaru Unii Europejskiej.

 2. Dostawa zamówionych produktów może być zrealizowana poza granicami Unii Europejskiej tylko w wypadku indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, i tylko w przypadku, gdy Sprzedający wyrazi zgodę na dostawę poza granicami Unii Europejskiej.

 3. Koszty oraz sposób wysyłki, o których mowa w ust. 2 powyżej negocjowane są indywidualnie.

 4. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Pocztą Polską. Dane na przesyłce zawierać będą informacje wskazane przez Kupującego w formularzu zamówienia, w tym imię i nazwisko Kupującego oraz adres do korespondencji. Wraz z przesyłką Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży, takich jak w szczególności: cena zakupionego produktu, nazwa zakupionego produktu a także informacja o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży

 5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania bankowego potwierdzenia dokonania płatności za złożone zamówienie. Czas realizacji zamówienia stanowi czas, w jakim obsługa Sklepu przygotuje zamówione towary i wyda przesyłkę firmie kurierskiej / Poczcie Polskiej celem dostarczenia do Kupującego.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Kupującego lub innych zawinionych przyczyn przez Kupującego. Każdy Kupujący sklepu otrzymuje informacje o fakcie wysłania paczki, jej numerze i planowanym terminie dostawy. W razie, gdy zamówienie nie zostało otrzymane przez Kupującego w ww. terminie, Kupujący ma obowiązek poinformować o tym fakcie Sprzedającego.

 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego  https://pracowniafio.pl/

 8. W przypadku większych zamówień, Sprzedający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach.

 9. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta.

 10. Koszt przesyłki płatnej przy odbiorze, w przypadku, gdy Sprzedający tak ustali z Kupującym uzależniony będzie od wagi przesyłki, która będzie ustalona zgodnie z cennikiem operatora dostarczającego przesyłkę i jest płatny wraz z odpłatnością za zamówiony towar do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

 11. Przy płatności przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu,  ING Bank Śląski nr. rachunku 91 1050 1227 1000 0022 2181 7972 , koszt przesyłki wynosi każdorazowo: 18,00 złotych (osiemnaście złotych) w przypadku przesyłki kurierskiej, oraz 13,00 złotych (trzynaście złotych) w przypadku przesyłki priorytetowej realizowanej przez Pocztę Polską.

 12. Koszt przesyłki jest stały niezależnie od wielkości zamówienia.

 

§ 6. Płatności

 1. Zapłata za zakupiony w Sklepie internetowym https://pracowniafio.pl/  towar, według wyboru Kupującego dokonanego na formularzu zamówienia, następuje

 2. przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy w ING Bank Śląski nr. rachunku 91 1050 1227 1000 0022 2181 7972

 3. gotówką przy odbiorze przesyłki, do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub pracownika Poczty Polskiej

 4. kartą kredytową lub e-przelewem przez system płatności          .

 1. W przypadku dokonania przez Kupującego płatności w sposób, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i c) warunkiem przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności w terminie do 5 (pięciu) dni od skierowania do Sklepu prawidłowego zamówienia towaru. Termin ten ulega skróceniu do 3 dni w okresie wyprzedaży, którego czas trwania określony jest na stronie internetowej Sklepu. W razie braku ww. potwierdzenia dokonania płatności w odpowiednim terminie, zamówienie zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Kupującego.

 2. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT na życzenie. Paragony i faktury VAT wysyłane są wraz z zakupionym towarem.

 

§ 7. Wymiana Towaru

 1. Zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33art. 34 ust. 2 i art. 35.

 2. Sklep gwarantuje możliwość wymiany przez Kupującego zamówionego towaru w zakresie zamiany koloru lub rozmiaru zamawianego modelu. Wymiana jest bezpłatna z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

 3. Zwrot w celu wymiany jest możliwy pod warunkiem przesłania informacji o chęci dokonania wymiany na adres: Pracownia Fio 42-580 Wojkowice

 4. ul.M.C.Skłodowskiej6nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od daty doręczenia przesyłki oraz złożenia ponownego zamówienia na model podlegający wymianie w odpowiednim kolorze lub rozmiarze, z odpowiednią adnotacją w uwagach do zamówienia, iż jest to wymiana towaru.

 5. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa wymiany, towar należy odesłać na koszt własny na adres: Mariusz Maczuga F.H.U. Bled  Wojkowice ul. M.C Skłodowskiej 6 wraz z dołączonymi informacjami o numerze zamówienia zwracanego i nowego zamówienia. Przesyłki przesłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

 6. Towar podlega wymianie, gdy nie nosi śladów używania, posiada oryginalne metki i oznaczenia oraz dowód sprzedaży.

 7. Towar zostanie wymieniony na wskazany przez klienta tylko w przypadku, gdy znajduje się on na stanie Sklepu Sprzedającego.

 

§ 8. Zwroty i Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia wady towaru, Kupujący: Reklamacji nie podlegają w szczególności: uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i prania, wygoda noszenia zamawianych ubrań.

  1. może skorzystać z uprawnień określonych w przekazanym mu dokumencie gwarancji przy wyłączeniu uprawnień wynikających z rękojmi; 

  2. w przypadku, gdy jest konsumentem, może nadto skorzystać z uprawnień określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r uznając, że nabyty przez niego towar jest niezgodny z umową. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedającego doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, gdy towar ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli towar nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta, albo jeżeli towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

 2. W przypadku reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym na adres: Pracownia Fio 42-580 Wojkowice ul.M.C. Skłodowskiej 6

 3. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dostarczenie uszkodzonego towaru na adres: Mariusz Maczuga F.H.U. Bled, Czeladź, ul. Szpitalna 30 B/3 wraz z dowodem zakupu, numerem zamówienia, opisaną wadą produktu i danymi korespondencyjnymi Kupującego oraz numerem rachunku bankowego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sprzedający dokona zwrotu pieniędzy.

 4. W razie uwzględnienia reklamacji w trybie przewidzianym w ust 2, lit. b) powyżej, Sprzedający zwróci Kupującemu udokumentowaną należność obejmująca koszty dostawy i odesłania towaru przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu nie będącemu przedsiębiorcą przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wskazanego w pouczeniu o odstąpieniu od umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia od umowy jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia na piśmie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, i doręczenie go na adres pocztowy Sklepu (Mariusz Maczuga F.H.U. Bled, Czeladź, ul. Szpitalna 30 B/3), z jednoczesnym zwrotem na ten adres towaru, którego dotyczyła umowa w stanie niezmienionym, nieużywanego, nieuszkodzonego i kompletnego, w jego oryginalnym opakowaniu i ze wszystkimi metkami i dodatkami, które Kupujący otrzymał w wyniku realizacji zamówienia, oraz paragonem lub fakturą.

 2. W przypadku zamówień na więcej niż jeden produkt i zwrocie części zamówienia należy zatrzymać kopię dowodu sprzedaży, a oryginał wraz z towarem odesłać na adres siedziby Sprzedającego.

 3. Zwrot uiszczonej przez Kupującego kwoty nastąpi przelewem, w przeciągu 14 (czternastu) dni roboczych na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar do Sprzedającego na swój koszt.

 

§ 10. Polityka Prywatności

 1. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Kupujących z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Kupującemu prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Kupującego stosownego żądania. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami, które określa:

 2. ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),

 3. ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

 4. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 2. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupujących za pomocą wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.

 3. Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do konta Kupujący będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu.

 4. W razie odmowy zaakceptowania zmiany Regulaminu, Kupujący nie jest uprawniony do zamawiania towarów oferowanych przez Sprzedającego.

 5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO FIO.MODA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.         Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma FHU BLED MARIUSZ MACZUGA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.szpitalna 30b/3 41-250 Czeladż, NIP 6251238995, REGON 273300532, adres poczty elektronicznej: info@fio.moda - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.3.         Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1.         Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.         Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1.     zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2.2.2.     marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.3.         Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2.3.1.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatową, przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.4.         Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1.         Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.         Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1.     identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2.     zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3.     zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

3.2.4.     dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5.     prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3.         Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4.         Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5.         Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
3.6.         Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1.         Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1.         Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.         Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.         W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4.         W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.         W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.         Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2.         Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.         Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1.     Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2.     Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
-- 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl